Skip to content

ปุ๋ยอินทรีย์ตราน้อยหน่า x สวนทุเรียนจังหวัดตราด

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

วันนี้ ดร.ประกายภาพ ชะอุ่ม ปลัดวีระชาติ วัฒนะศิริขจร และคุณเรวัติ สุขสวัสดิ์ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจการ และหารือที่จะนำ ปุ๋ยอินทรีย์ตรา น้อยหน่า ไปใช้กับสวนทุเรียนในจังหวัดตราดครับ.